همه جا هم وقت سعی بر این داریم همیشه در دسترس باشیم

همراه شو ، راهی نیست…